Koszyk jest pusty

Polityka prywatności obowiązująca d dnia 23 maja 2018 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 0. [PREAMBUŁA]

Szanujemy i chronimy prywatność oraz bezpieczeństwo użytkowników naszych stron internetowych („Użytkownicy”).
Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) dotyczy danych przekazanych nam za pośrednictwem serwisu internetowego PAPILION.PL, prowadzonego pod adresem http://PAPILION.pl/ („Serwis”). 
W Polityce Prywatności opisujemy, jakie informacje gromadzimy w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym handlu elektronicznego („Usługi” lub „Usługa”), a także w jakim celu oraz w jaki sposób są one wykorzystywane. 
Użyty w Polityce Prywatności termin „przetwarzanie danych” dotyczy informacji przekazywanych dobrowolnie przez Użytkowników, jak również informacji zbieranych automatycznie (przez tzw. „pliki cookies”), a obejmuje wszelkie operacje na danych osobowych, w szczególności zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, dokonywane w związku z udostępnianiem Serwisu i świadczeniem Usług.
Podstawowym celem przetwarzania danych jest optymalizacja funkcjonalności Serwisu i Usług tak, aby Użytkownicy mogli z nich korzystać w najprostszy i najbardziej efektywny sposób.

§ 1. [ADMINISTRACJA DANYMI]

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi jest TFGpl Sp. z o. o. z siedzibą w Łazach, ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy, NIP 1231343350, REGON 366781502, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 667907, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, której kapitał zakładowy wynosi 798.000 złotych (dalej: „TFGpl”), który przetwarza te dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w ich brzmieniu wynikającym z aktualnych ustaw, a także zgodnie z przepisami innych powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej aktów prawnych.

2. Użytkownik nie jest zobligowany do udostępnienia nam swoich danych osobowych. Jednakże odmowa przez Użytkownika przekazania lub udostępnienia danych niezbędnych do świadczenia Usług powoduje usprawiedliwiony brak możliwości jej świadczenia przez TFGpl, a także może ograniczyć dostęp Użytkownika do Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności. Dla przykładu, dostęp do „historii zakupów” i „działu reklamacji RMA” jest możliwy tylko po przekazaniu danych osobowych w ramach rejestracji.

3. TFGpl przetwarza dane osobowe Użytkowników przede wszystkim w celu prawidłowego świadczenia Usługi, jak również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. TFGpl przetwarza dane osobowe w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, adres geograficzny (zamieszkania lub podobny), numer telefonu, login oraz hasło.

4. TFGpl zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik może przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres hello@papilion.pl.

§ 2. [BEZPIECZEŃSTWO DANYCH]

1. Procesy rejestracji oraz autoryzacji Użytkownika obsługiwane są za pomocą bezpiecznego protokołu SSL 3.0 RSA 128bit – gwarantowanego certyfikatem Powszechnego Centrum Certyfikacji prowadzonego przez Unizeto Technologies S.A. z siedzibą w Szczecinie – skutkiem czego dane osobowe Użytkowników są szyfrowane i – nawet w przypadku przechwycenia transmisji – niemożliwe do odczytania przez osoby nieupoważnione.

2. Dostęp do danych osobowych mają jedynie przeszkoleni i upoważnieni pracownicy TFGpl.

3. Jeśli to konieczne w świetle obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, TFGpl zgłosi zbiór danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, który prowadzi ogólnokrajowy, jawny rejestr zbiorów danych osobowych.

§ 3. [POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH]

1. TFGpl zobowiązuje się zapewnić Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o podmiocie, któremu TFGpl powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i terminie przekazania.

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez TFGpl jego obowiązków wynikających z powierzenia lub dalszego powierzenia przetwarzania danych, odpowiedzialność kontraktowa oraz deliktowa TFGpl ogranicza się jedynie do bezpośrednich strat, które poniósł Użytkownik. TFGpl nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, niezależnie od ich źródła, z wyjątkiem przypadków winy umyślnej TFGpl.

3. TFGpl za pośrednictwem Serwisu sprzedaje towary należące do Trend & Fashion Sp. z o. o. z siedzibą w Łazach, ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy, NIP 1231289946, („TFG”). TFGpl działa jako agent w oparciu o postanowienia umowy agencyjnej zawartej pomiędzy TFGpl a TFG. Z uwagi na to, że TFG uczestniczy w procesie obsługi kupujących, w szczególności rozpatruje reklamacje, które mogą być zgłaszane m.in. za pośrednictwem Serwisu, na mocy postanowień umowy agencyjnej zawartej pomiędzy TFGpl a TFG, TFGpl powierzyło TFG przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do sprawowania należytej obsługi kupujących.

§ 4. [ODBIORCY DANYCH]

1. Dane gromadzone i przetwarzane przez TFGpl mogą być ujawnione podmiotom trzecim zgodnie z Polityką Prywatności i obowiązującymi przepisami prawa w razie uznania, że ujawnienie takie jest niezbędne dla:
a. ochrony praw TFGpl lub osób trzecich;
b. ochrony bezpieczeństwa publicznego lub innych osób;
c. zapobieżenia lub powstrzymania działań o charakterze nieetycznym lub obraźliwym;
oraz we wszelkich innych przypadkach wymaganych prawem, w szczególności w przypadkach podejrzenia popełnienia czynu zabronionego lub naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej.

2. Z zastrzeżeniem ust. 1 niniejszego paragrafu, nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie udostępniamy danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika.

3. Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania współpracującym z nami firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników.

§ 5. [KWESTIE TECHNICZNE, USUNIĘCIE, RETENCJA DANYCH]

1. Podczas przeglądania Serwisu nasze serwery automatycznie gromadzą informacje wysyłane przez przeglądarkę i zawarte w logach systemowych. Informacje te mogą zawierać różne dane, w szczególności adres e-mail, adres IP, typ wyszukiwarki, stronę internetową odwiedzoną bezpośrednio przed wejściem na nasz Serwis, czas wejścia do Serwisu oraz inne dane statystyczne, a wykorzystywane mogą być przez TFGpl w celu zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem, zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonej Usług, a nadto w celach technicznych i statystycznych.

2. Co do zasady TFGpl zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Użytkownika po zakończeniu korzystania z Usługi. Po zakończeniu korzystania z Usługi TFGpl może przetwarzać dane:
a. niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi;
b. zanonimizowane, niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez TFGpl, za zgodą Użytkownika;
c. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi;
d. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

3. W przypadku uzyskania przez TFGpl wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usługi niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie z Usługi), TFGpl może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

4. TFGpl może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

§ 6. [COOKIES]

1. TFGpl stosuje pliki tekstowe "cookies". „Cookie” to niewielka informacja umieszczana na żądanie naszego serwera (first-party cookies) na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie, itp.) Użytkownika podczas odwiedzin Serwisu, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia. Stosowanie plików cookies ma na celu poprawne działanie Serwisu na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych Użytkowników; mechanizm ten nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

2. TFGpl stosuje następujące rodzaje plików cookies: 
a. sesyjne – przechowywane są na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika tylko do czasu przebywania na stronie internetowej Serwisu, wyłączenia przeglądarki lub momentu wylogowania z Serwisu; 
b. stałe – przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika.

3. TFGpl stosuje mechanizm plików cookies w celach:
a. ułatwienia nawigacji na stronach Serwisu, w tym poprzez utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki czemu nie ma przymusu na każdej podstronie logować się ponownie;
b. weryfikacji i rozwoju naszej oferty, w tym poprzez dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika; 
c. statystycznych.

4. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez TFGpl również cookies zewnętrznych (third-party cookies) w celu:
a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego;
b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych ze pośrednictwem narzędzi analitycznych; 
c. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych.

5. Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W szczególności, każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojego telekomunikacyjnego urządzenia końcowego. TFGpl zaznacza, że wyłączenie mechanizmu może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

§ 7. [INFORMACJA HANDLOWA]

1. TFGpl zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom informacji handlowych dotyczących działalności TFGpl oraz działalności partnerów i kontrahentów TFGpl. Prawo to powstaje w przypadku wyrażenia przez Użytkowników zgody na usługę newsletter, na korzystanie przez TFGpl z technologii push w przeglądarkach lub na inny sposób dostarczania informacji handlowych.

2. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych; dla przykładu, każdy z odbiorców newslettera ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie od TFGpl informacji handlowych poprzez kliknięcie w link „rezygnacja z subskrypcji”.

§ 8. [MAŁOLETNI]

1. Serwis przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

2. Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, mogą korzystać z Serwisu i Usługi wyłącznie za wiedzą i zgodą ich przedstawicieli ustawowych. Osoby nieletnie prosimy o nieudostępnianie ani nam ani Użytkownikom żadnych informacji za pośrednictwem lub w związku z Serwisem, w szczególności danych osobowych.

§ 9. [LINKI]

1. Serwis może zawierać linki, które w razie kliknięcia przekierowują Użytkownika na zewnętrzną stronę internetową. Istnienie linków nie może być utożsamiane z jakiegokolwiek rodzaju powiązaniami pomiędzy TFGpl a podmiotem, do którego należy zewnętrzna strona internetowa.

2. TFGpl w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za skutki tego rodzaju przekierowań, nie ma wpływu na treści zawarte na stronach zewnętrznych, nie ponosi odpowiedzialności za treść polityki prywatności i bezpieczeństwa obowiązującej na tych stronach, ani za stosowane w trakcie ich przeglądania pliki cookies. Zachęcamy Użytkowników korzystających z tego rodzaju odesłań do zapoznawania się z treścią odpowiednich dokumentów obowiązujących na tych stronach.

§ 10. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Korzystając z naszego Serwisu, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w Polityce Prywatności.

2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować na następujący adres skrzynki email: hello@papilion.pl.

3. TFGpl zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie https://papilion.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

Aby uczynić korzystanie z serwisu bardziej komfortowym dla naszych użytkowników, staramy się dopasowywać dostępne w serwisie treści do potrzeb lub zainteresowań jego użytkowników. Umożliwiają nam to informacje, w tym Twoje dane osobowe, przechowywane w plikach cookies zapisanych w Twojej przeglądarce, które przetwarzamy w charakterze administratora danych w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych, w tym poprzez profilowanie. Kontynuując korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień w swojej przeglądarce, wyrażasz TFGpl Sp. z o.o. zgodę za zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce. W każdym czasie możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies. Więcej informacji na temat przetwarzania przez TFGpl Sp. z o.o. Twoich danych osobowych dostępnych jest w naszej Polityce prywatności.
Close
pixel